https://ryrideklub.dk/zakobo/upload/filemanager/Bestyrelsesmoder/2023_Bestyrelsesmoder/2023-11-06_Referat_af_bestyrelsesmode.pdf